Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z art. 13 i 14 RODO dotycząca danych osobowych przetwarzanych w Kuukivi Wraps.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kuukivi Wraps z siedzibą firmy w Stare Babice 05-082 przy ul. Dworkowa 51.

2. Inspektorem danych osobowych jest Kuukivi Wraps W sprawach związanych ze swoimi danymi lub w celu realizacji swoich praw w tym zakresie należy kontaktować się mailowo, na adres info@kuukivi.com

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań firmy Kuukivi Wraps Nie będą one udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zatrudnione w firmie Kuukivi Wraps

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane. Po upłynięciu tego okresu, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

6. Na podstawie RODO przysługują Państwu prawa dotyczące swoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści danych

b. prawo do sprostowania treści danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

f. prawo do przenoszenia danych

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie chęci usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy info@kuukivi.com

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, niemniej jednak stanowi warunek niezbędny do wykonania świadczeń przez firmę Kuukivi Wraps. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu